Markkinointirekisteriseloste

FINN-VALVE OY:n Tietosuojaseloste: MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
1. Rekisterinpitäjä
Finn-Valve Oy (www.ytj.fi)
Y-tunnus: 0159489-1
Puhelin: +358 20 7436 900

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tarja Melto
Puhelin: +358 20 7436 900
Sähköposti: tarja.melto@finn-valve.com

3. Rekisterin nimi
MARKKINOINTIREKISTERI (Finn-Valve Oy:n asiakassuhteeseen perustuva tietorekisteri)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden, ratkaisuiden
tuottamiseen ja tuotteiden toimittamiseen, räätälöintiin, yritystoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun sekä
markkinointiin, myyntiin ja asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon jota voidaan käytännössä tehdä myös
sähköisesti ja kohdennetusti.
Tietojen käsittely henkilötietojen osalta hoidetaan soveltuvien lainsäädäntöjen sallimilla tavoilla. Tietojen
luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua vain, jos rekisterin toiminta-ajatus ja tietojen käyttö ei ole
ristiriidassa palveluiden, ratkaisujen tai tuotteiden käyttötarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn
yleinen edellytys (henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat).
Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan kerätä tietoja seuraavasti:
Etu- ja sukunimi, yrityksen tiedot,
Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Asiakkuuden ja/ tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä -tavat,
Kiellot ja luvat käsitellä tietoja esim suoramarkkinointiluvat ja kiellot
Sähköisien palveluiden hyödyntämistä kokevia tietoja esim uutiskirjeiden tilaamiseen liittyviä.
Markkinointiin ja myynnninedistämiseen liittyvät tiedot.
Asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (vaikkapa tarjospyynnöt ja
tukipyynnöt, tapahtumatiedot, palautteet esim sähköpostit ja tekstiviestit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään ja
viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja voidaan kerätä
myös esim Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun suostumus on voimassaa tai entintään 1 vuosi
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisestä markkinoinnillisesta yhteydenpitotapahtumasta.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Finn-Valve Oy:n toimittajille, jollei
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat
asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä
historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa
olevaan muotoon.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Finn-Valve Oy myy tai
muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen
käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla yleisillä
tietoturva-alan teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän
myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön
henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen
rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot
toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään
kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista ja
siirtämistä tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukaisesti. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Finn-Valve Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan www.finn-valve.com tai lähettämällä
asiasta sähköpostia ennen muutoksen voimaan astumista. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Finn-Valve Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty 31.1.2020.

Tämä sivu on päivitetty 31.1.2020.